Regulamin

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
Przeczytaj dokładnie regulamin wraz z polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami.
§1

Wstęp

Przedmiotowy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Gabinetu Czerwona Pomarańcza. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz wszelkich dodatkach i załącznikach, będących jego integralną częścią jak również przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisu jak również prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego i administrującego portalu Czerwona Pomarańcza. Od momentu rozpoczęcia korzystania z serwisu, w szczególności dokonania rejestracji w niniejszym serwisie, każda osoba z niego korzystająca zobowiązana jest do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu. Przed zarejestrowaniem w portalu należy uważnie przeczytać postanowienia zawarte w Regulaminie.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, której firmą zarządzającą jest Marzena Starzyk Gabinet Kosmetyczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Raciborskiej 17 zarejestrowaną pod nr NIP 7471297032, Regon 100748238, zwanego dalej Właścicielem Serwisu.
Rejestracja pod nr telefonu 696 348 888.
§2

Słownik pojęć

 • Regulamin: Niniejszy dokument oraz wszelkie dodatki i załączniki, które w sposób wyraźny do niego się odwołują
 • Serwis (Portal): Serwis internetowy Czerwona Pomarańcza, który znajduje się pod adresem internetowym www.GabinetKosmetyczny.net.pl
 • Administrator: Podmiot zarządzający oraz prowadzący serwisem jest firma Marzena Starzyk Gabinet Kosmetyczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Raciborskiej 17 zarejestrowaną pod nr NIP 7471297032, Regon 100748238
 • Skrzynka e-mail: elektroniczna skrzynka pocztowa umożliwiająca przesyłanie listów i załączników do listów w postaci pików poprzez sieć Internet, która oznaczona jest indywidualnym adresem internetowym danej osoby
 • Użytkownik: Firma, której administrator skutecznie założył konto w przedmiotowym serwisie i wygenerował indywidualny Login i hasło za pomocą którego możliwe jest skuteczne zalogowanie się do portalu.
 • Abonent: Użytkownik, który korzysta z portalu.
 • Login: Indywidualna nazwa osoby korzystającej z serwisu wygenerowana przez administratora.
 • Konto: Dostępne dla każdego z Użytkowników miejsce w serwisie, dzięki któremu osoba korzystająca z portalu może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi, opisami, a także innymi funkcjami udostępnionymi przez serwis
 • Profil: zespół informacji, danych oraz innych elementów charakteryzujących danego Użytkownika. Dane te wprowadzane i udostępniane są dobrowolnie przez Użytkownika i prezentowane są na stronie Użytkownika
 • Strona Użytkownika: Przestrzeń sieciowa zlokalizowana pod indywidualnym adresem Użytkownika w serwisie, na której publikowane są dane charakteryzujące jego osobę. Za pośrednictwem strony Użytkownika inne osoby korzystające z serwisu bądź w ograniczonym przypadku użytkownicy Internetu mogą zapoznać się z profilem Użytkownika.
 • Baza profili: Uporządkowany zbiór danych, informacji oraz innych zamieszczonych w serwisie treści przekazanych przez Użytkowników w sposób dobrowolny, który prowadzony jest przez Administratora w systemie informatycznym za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Portalu.
 • Kradzież Konta: Bezprawne działanie osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamanie.


§3

Informacje podstawowe

Podstawowym celem Serwisu Czerwona Pomarańcza jest wymiana informacji służących do prowadzenia terminarza. Rejestracja w niniejszym Serwisie jest bezpłatna i służy tylko do rejestracji terminów w Gabinecie Kosmetycznym.

§4

Usługi płatne

Uczestnictwo w Portalu oraz korzystanie z jego zasobów jest dobrowolne i bezpłatne. Dodatkowe, Płatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po zalogowaniu się i wniesieniu zamówienia na bon podarunkowy.

Wysokość opłat za Bon Podarunkowy określa sam użytkownik w procesie zamawiania »

Ceny podawane są w złotych. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu świadczonych Usług.
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie oferowanych Usług.
Właściciel Serwisu zastrzegają sobie prawo zmiany cen Usług. Zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Serwisu.

Użytkownik może wybrać jeden z przewidzianych, dostępnych w Serwisie w chwili składania Zamówienia sposobów płatności, w tym:
 • płatność przelewem elektronicznym
 • lub płatność kartą kredytową.

Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej oraz ePrzelewów jest Serwis Przelewy24 wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44. Regulamin świadczenia usług płatniczych »

W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za Usługę w terminie do 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Serwis. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Właściciela Serwisu. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, Właściciel Serwisu może anulować zamówienie Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Jeżeli Użytkownik zapłacił część ceny, Właściciel Seriwus zwraca mu wpłaconą kwotę.

Dokonując płatności przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Właściciela Serwisu. W razie niepodania tego numeru Właściciel Serwisu podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Użytkownikiem. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie zgodnie z ustępem powyżej będzie anulowane.

§5

Baza Profili

Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), zgromadzonych w Bazie Profili jest Administrator Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.  Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się przez wypełnienie formularza elektronicznego. Administrator oświadcza i gwarantuje, że spełnił wszelkie obowiązki i wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Użytkownik powierza Administratorowi Serwisu w/w dane osobowe do przetwarzania zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu świadczenia Usług przez Administratora Serwisu. Użytkownik akceptując Regulamin, potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U.2002, nr 101, poz.926) wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Administratora Serwisu w bazie danych Serwisu. Administrator Serwisu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkownika i niniejszym oświadcza, iż w związku z charakterem usługi, świadczonej za pośrednictwem Serwisu nie udostępni informacji o Użytkowniku jakiejkolwiek nieuprawnionej stronie trzeciej, jakkolwiek Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionych organów. Użytkownik korzystając z Serwisu i podając swój adres e-mail może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę portalu do  Użytkowników.

§6

Pliki "Cookies"

Strona internetowa przedmiotowego serwisu działa w oparciu o pliki "cookies" oraz inne podobne technologie. Pliki "Cookies" podczas wizyt na portalu ulegają zapisowi na dysku twardym komputera Użytkownika w celu zapisywania danych i informacji dotyczących korzystania z serwisu.

§7

Usługi świadczone przez portal

Dzięki usłudze serwisu Czerwona Pomarańcza Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników danych, informacji oraz innych treści wyłącznie na potrzeby zarejestrowanego gabinetu Czerwona Pomarańcza włączając w tym również wizerunek osobisty w postaci przekazanych do serwisu zdjęć fotograficznych. Użytkownicy portalu są również uprawnieni do przeglądania zasobów znajdujących się w serwisie takich jak Baza Zabiegów czy Terminarza.

§8

Osoby odwiedzające portal

Osoby odwiedzające portal niebędące zarejestrowanym Użytkownikami nie mają dostępu do danych zamieszczanych przez osoby korzystające z serwisu.

§9

Usługi świadczone przez osoby trzecie

W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się ze wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

§10

Zmiana dostępu i sposobu świadczenia usług

Administrator zastrzega prawo do zmiany zakresu dostępu lub zakresu i sposobu świadczenia poszczególnych usług udostępnianych przez portal tj. zarówno świadczeń obecnych jak i mogących być oferowanych w przyszłości. Jednocześnie przy dokonywaniu przedmiotowych zmian Administrator będzie informował o nich na bieżąco Użytkowników w czytelny sposób na łamach serwisu.

§11

Użytkownik serwisu

Misją Serwisu Czerwona Pomarańcza jest stworzenie odpowiednich warunków do rejestrowania się w terminarzu na zabiegi. Użytkownikiem portalu może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała wszystkie postanowienia regulaminu oraz została przez Czerwona Pomarańcza zarejestrowana w systemie.

§12

Zakładanie i aktywacja konta

Osoba wyrażająca wolę założenia konta w portalu Czerwona Pomarańcza winna w pierwszej kolejności posiadać dowolną, aktywną skrzynkę email. Procedura rejestracji w serwisie następuje po wizycie w Gabinecie Kosmetycznym Czerwona Pomarańcza. Każda osoba może mieć jedno konto. Nie jest dopuszczalne cedowanie lub udostępnianie konta innym osobom bez wyraźnej zgody Administratora. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.

§13

Skutki rejestracji w serwisie

Poprzez wykonanie procedury rejestracji umożliwiającej korzystanie z serwisu Czerwona Pomarańcza Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:
 • Wszelkie dane osobowe w tym swój wizerunek przedstawiony na fotografiach, a także inne informacje udostępnione na profilu Użytkownika przekazuje do niniejszego Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na zarządzanie profilem przez Administratora co oznacza, że dostęp do jego danych będzie miał lub będzie możliwy do wglądu dla Administratorów serwisu. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy danych technicznych konta tj. adres email, hasło do konta, numer telefonu oraz innego typu dane dostępowe. Dane osobowe mogą być zmieniane przez Użytkownika.
 • Zapoznał się i zaakceptował w pełni treść regulaminu serwisu Czerwona Pomarańcza
 • Udziela zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazanych fotografiach w celu zarządzania tymi informacji oraz danych osobowych.
 • Wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach statystycznych.
 • Wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień telefonicznych i SMSów przez Administratora.
 • Może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych.


§14

Udostępnianie materiałów

Poprzez udostępnianie materiałów w serwisie Użytkownik oświadcza, że:
 • Posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być publikowane na łamach serwisu i w innych mediach
 • Wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez istotnej modyfikacji)
 • Udziela Administratorowi bezterminowej, nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i kopiowanie przekazanych przez Użytkownika zdjęć.
 • Zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
 • W razie publikacji przez Użytkownika treści lub informacji niedozwolonych z przepisami polskiego prawa lub prawa międzynarodowego, regulaminem serwisu lub dobrymi obyczajami Administratorowi przysługuje prawo do odmowy ich dalszej publikacji, a tam samym zablokowania konta lub strony Użytkownika.
 • Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości, fotografia główna musi prezentować Użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy).
 • Administrator nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści.


§15

Zawieszenie konta

Administrator może zawiesić konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie strony Użytkownika w serwisie tj. Login Użytkownika będzie nierozpoznawalny, a Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług serwisu związanych z jego przedmiotem. Nie dotyczy to jednak funkcjonalności samego kont. Zawieszenie konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych Usług dodatkowych. Użytkownik może odwiesić konto w każdym czasie, jednakże musi to nastąpić w okresie nie dłuższym niż po upływie 6 miesięcy od chwili zawieszenia konta. Po 6-miesięcznym okresie zawieszenia konta, które nie zostanie w tym czasie odwieszone, konto takie zostanie automatycznie usunięte, a profil usunięty z bazy profili, bez możliwości jego przywrócenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem przed upływem dopuszczalnego okresu zawieszenia. Zawieszenie konta jest spowodowane brakiem terminowych płatności.

§16

Usunięcie konta

Administrator jest uprawniony jest do usunięcia konta na portalu Czerwona Pomarańcza wskazanym przez użytkownika. Poprzez usunięcie rozumie się również usunięcie profilu Użytkownika. Przedmiotowa czynność jest ostateczna i bezpowrotna. Usunięcie konta może powodować, iż zostanie zakończone świadczenie usług odpłatnych, wykupionych przez Użytkownika.

§17

Niewłaściwe korzystanie z serwisu

Wykorzystywanie serwisu niezgodnie z jego celem i przeznaczeniem tj. rozpowszechnianie treści nie etycznych, uprawianie działalności komercyjnej i reklamowej, rozsyłanie spamu, publikowanie na łamach serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy jest niedozwolone.

§18

Niewłaściwe ogłoszenia i inne treści

Treści zamieszczane przez Użytkowników podlegają kontroli Administratora serwisu oraz są weryfikowane pod względem zgodności z polskim prawem. Zabrania się w szczególności:
 • umieszczania ogłoszeń i treści:
  • obraźliwych, ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych oraz godzących w uczucia religijne, a także innych mogących godzić w dobre obyczaje oraz innych noszących znamiona przestępstwa lub wykroczenia
  • komercyjnych (w szczególności reklam, ofert pośrednictwa pracy, adresów stron internetowych
  • zawierających zdjęcia ukazujące osoby trzecie, reklamy oraz co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich.
 • umieszczania zdjęć:
  • naruszających zapisy niniejszego Regulaminu
  • do których nie posiadasz praw autorskich i są zastrzeżone,
  • jeżeli ukazują adresy innych stron, reklam, numerów telefonów, emaili, loginów-numerów komunikatorów.


§19

Blokada i usunięcie konta

W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia regulaminu, Administrator może zablokować konto lub poszczególne usługi serwisu. Administrator może odblokować konto po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, dążących do zaniechania naruszeń lub po upływie czasu przez niego wskazanego jako sankcja za naruszenie regulaminu. Ponadto konto może zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu Użytkownika jeżeli Administrator stwierdzi m.in.:
 • Użytkownik narusza postanowienia regulaminu, a w szczególności korzysta z serwisu w sposób sprzeczny z przeznaczeniem.
 • Użytkownik nie zalogował się do serwisu przez okres 12 miesięcy
 • Użytkownik nie zaakceptuje zmian w regulaminie wprowadzonych przez Administratora
 • Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania
 • Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia
 • Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych


§20

Reklamacje

Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłaszanie wadliwości Administratorowi. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Reklamację zgłasza się poprzez wysłanie wiadomości drogą email na adres rejestracja@gabinetkosmetyczny.net.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt  4– o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora. Ponadto Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

§21

Odpowiedzialność

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane w Portalu oraz za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 • Wszelkie zdarzenia i wydarzenia, które miały miejsce lub mogą wystąpić w przyszłości pomiędzy Użytkownikami w świecie rzeczywistym nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności Administratora.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność informacji i danych umieszczanych przez Użytkowników na portalu Czerwona Pomarańcza
 • Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 • Administrator nie odpowiada za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 • Administratorowi przysługuje prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji z zastrzeżeniem, iż poinformuje o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 • Zabronione jest bez wyraźnej zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich. Powyższe zmiany nie będą wpływały na istotne cechy Serwisu.


§22

Zmiany w regulaminie

Administrator zastrzega sobie w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa,. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników. W wypadku dokonania zmian w regulaminie portalu Czerwona Pomarańcza Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z zaszłymi zmianami w celu ich akceptacji. Przyjmuje się, iż następne zalogowanie w portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian zaszłych w regulaminie. Konsekwencją oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian jest usunięcie konta Użytkownika

Bon podarunkowy

Prezent na każdą okazję! Bon Podarunkowy Twojego Gabinetu to niezawodny i elegancki prezent, który uszczęśliwi każdego oraz zagwarantuje zadowolenie na najwszyższym poziomie!

Więcej